Forretningsbetingelser

HØIBERG bestræber sig på at yde hurtig og effektiv bistand inden for et komplekst og specialiseret lovområde under hensyntagen til vores klienters immaterielle rettigheder. Det betyder, at vi ikke kun yder juridisk bistand, vi lytter også til vores klienter og tilpasser vores arbejdsgange til hver klients behov.

Alle vores ansatte har tavshedspligt, og enhver forespørgsel vil blive behandlet med den største fortrolighed. Denne fortrolighed omfatter også alt materiale, vi måtte få kendskab til under behandlingen af en sag.

I forbindelse med vores sagsbehandling behandler vi i nogle tilfælde personoplysninger. Herom henvises til vores privatlivs- og cookiepolitik, der kan findes på vores hjemmeside.

Nedenstående forretningsbetingelser definerer en række vigtige aspekter i vores forhold til vores klienter. Ved at forstå og overholde disse betingelser, kan I som vores klient gøre jeres til, at vores samarbejde bliver en succes. Alt professionelt arbejde udført af os vil være i overensstemmelse med disse betingelser.

 1. Vi forventer, at I rettidigt kommer med udtømmende og nøjagtige informationer og instruktioner. De forskellige patentmyndigheder giver ofte en frist til foretage en given handling, og i nogle tilfælde kan det føre til uigenkaldeligt rettighedstab, hvis en frist ikke overholdes. Vi er ikke ansvarlige for mistede rettigheder, hvis vi ikke modtager præcise og udtømmende instruktioner fra jer i så god tid, at vi kan nå at reagere inden fristens udløb. Vi vil informere jer om alle relevante frister og om, hvilke handlinger eller instruktioner der er nødvendige.
 2. Vi forventer, at I informerer os om ændringer vedrørende ejerskab, personale eller adresser, da sådanne ændringer i mange tilfælde skal registreres hos de relevante patentmyndigheder.
 3. Selvom vi i hastesager om nødvendigt vil påbegynde et arbejde på baggrund af mundtlige instruktioner, skal vi have skriftlige instruktioner (eller skriftlig bekræftelse), hvis en patentansøgning skal opgives eller falde, eller hvis en handling medfører, at vi på jeres vegne pådrages gebyrer eller omkostninger. Det kan fx være ved indlevering af en ny patentansøgning eller hvis vi instruerer udenlandske kollegaer til at udføre arbejde, der vil medføre omkostninger lokalt.
 4. Vi vil efter forespørgsel udarbejde overslag over fremtidige omkostninger. Overslag gives på baggrund af prislister og valutakurser på udregningstidspunktet. Vores overslag er kun vejledende, ikke bindende. De reelle omkostninger kan blive påvirket af faktorer, vi ikke har indflydelse på, og i tilfælde hvor omkostningerne er på timebasis, kan den påkrævede arbejdsmængde ikke forudses nøjagtigt.
 5. Vi arbejder normalt i teams på to rådgivere og en administrator for at optimere håndteringen af en sag. Sædvanligvis vil enhver handling på jeres vegne og den service, vi yder, medføre udgifter. Disse kan omfatte tid brugt på telefonsamtaler, fremsendelse af påmindelser vedrørende forestående tidsfrister og rapportering af skrivelser, vi modtager som jeres fuldmægtig.
 6. Vi skal altid have dækning for udgifter, såsom gebyrer til patentmyndigheder og udlæg til udenlandske samarbejdspartnere for arbejde udført efter instruktioner fra os. Vi kan kræve forudbetaling, før vi påtager os arbejde. For eksempel opkræver vi normalt en forudbetaling på 75 % af de totale forventede omkostninger, før vi påbegynder videreførelser, valideringer og andre opgaver af lignende karakter. Udlæg vil blive pålagt 10 % i håndteringsgebyr. Afsluttede opgaver faktureres løbende, mens igangværende arbejde faktureres på månedsbasis.
 7. Fakturaer skal betales indenfor 14 dage. Hvis en faktura ikke bliver betalt inden betalingsfristen, vil vi sende betalingspåmindelser og forbeholde os retten til at tilskrive renter ifølge en basisrentesats på forfaldne beløb. Hvis et beløb har været forfaldent længe, forbeholder vi os endvidere retten til at indstille igangværende arbejde, indtil det forfaldne beløb er blevet betalt. I sådanne tilfælde vil vi altid informere jer skriftligt.
 8. Medmindre der på forhånd er aftalt andet, og dette er bekræftet skriftligt til os, vil den virksomhed eller person, vi får instruktioner af, blive anset som den, der skal faktureres for det pågældende arbejde.
 9. Vores sagsakter forbliver vores ejendom. Hvis en sag overføres fra HØIBERG til et andet firma, vil sagsakterne blive hos os. Der vil være adgang til akterne mod betaling for det medførte arbejde. Vi vil i nogle tilfælde være indstillet på at overføre vores sagsakter uden betaling, hvis vi garanteres mod fremtidige krav eller anmodninger om information fra de pågældende sagsakter. Vores sagsakter vil blive destrueret, når de ikke længere er aktuelle, og I bør derfor informere os om, hvorvidt I ønsker eventuelt fremsendt materiale returneret.
 10. Vi arbejder ofte med eksterne eksperter. For eksempel kræver mange landes nationale patentmyndigheder, at patentansøgninger varetages af lokale fuldmægtige, og vi har derfor et omfattende netværk af professionelle kontakter, som vi samarbejder med. Vi sender instruktioner til en ekstern ekspert på jeres vegne i god tro, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl fra deres side.
 11. HØIBERG er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. HØIBERG er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv. Vores professionelle ansvarsforsikring dækker vores almindelige erstatningsansvar som rådgivere. Medmindre andet aftales, kan HØIBERGs ansvar i forbindelse med levering af ydelser ikke overstige tre gange det fakturerede og betalte honorar for ydelsens udførelse, dog er ethvert erstatningsansvar begrænset til et beløb på maksimalt 10 mio. kr. pr. ansvarspådragende handling eller undladelse pr. år. Vi er ikke erstatningsansvarlige for vores underleverandører. HØIBERG kan ikke holdes ansvarlige for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end HØIBERG.
 12. Eventuelle tvister om HØIBERGs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Disse betingelser gælder for HØIBERG P/S såvel som for HOIBERG AB, der er 100 % ejet af HØIBERG P/S.

Væsentlige ændringer af disse betingelser er ugyldige, med mindre de er bekræftet skriftligt af en af HØIBERGs partnere.

I må endelig kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Vi ser frem til at arbejde sammen med jer.

HØIBERG

Opdateret: Juli 2021