Forretningsbetingelser

HØIBERG bestræber sig på at yde hurtig og effektiv bistand inden for et komplekst og specielt lovområde under hensyntagen til jeres immaterielle rettigheder. Dette betyder ikke kun at yde juridisk bistand, men også at lytte til og reagere på vore klienters behov og tilpasse arbejdsgangen til hver klients behov.

Alle vores ansatte har tavshedspligt, og enhver forespørgsel vil blive behandlet med den største fortrolighed. Denne fortrolighed omfatter også ethvert materiale, som vi måtte få kendskab til under sagsbehandlingen.

Nedenstående forretningsbetingelser definerer nogle vigtige aspekter i vores forhold til jer. Ved at forstå og overholde disse betingelser, kan I gøre jeres til, at samarbejdet bliver en succes. Ethvert professionelt arbejde udført af os vil være i overensstemmelse med disse betingelser.

 1. Vi stoler på, at I rettidigt kommer med udtømmende og nøjagtige informationer og instruktioner. De forskellige patentmyndigheder giver ofte en frist til at reagere på de forskellige proceduretrin, og hvis disse frister ikke overholdes, kan det føre til at rettigheder mistes uigenkaldeligt. Vi er ikke ansvarlige for mistede rettigheder, hvis I ikke kommer med præcise og udtømmende instruktioner i så god tid, at vi kan nå at reagere inden fristens udløb. Vi vil informere jer om enhver frist samt om hvilke handlinger eller instruktioner der derfor er nødvendige.
 2. I bedes informere os om enhver personale- og/eller adresseændring eller enhver ændring i ejerskab; mange af disse ændringer skal registreres officielt.
 3. Selvom vi i hastesager om nødvendigt vil påbegynde et arbejde på baggrund af mundtlige instruktioner, skal vi have skriftlige instruktioner (eller skriftlig bekræftelse), hvis en ansøgning skal opgives eller falde, eller hvis en handling medfører at vi på jeres vegne pådrages gebyrer eller omkostninger, f.eks. ved indlevering af en ny ansøgning, eller hvis vi instruerer udenlandske kollegaer om at udføre arbejde, der vil medføre omkostninger lokalt.
 4. Efter forespørgsel vil vi komme med overslag over fremtidige omkostninger. Overslag gives på basis af prislister og valutakurser på udregningstidspunktet. Vore overslag er kun vejledende, ikke bindende. De reelle omkostninger vi vil få på jeres vegne kan blive påvirket af ting, som vi ingen indflydelse har på, og når omkostningerne er på timebasis, kan især den påkrævede arbejdsmængde ikke forudses nøjagtigt.
 5. Vi arbejder normalt i team på 2 rådgivere for at optimere sagshåndteringen - afhængig af hvor kompleks sagen er. Sædvanligvis vil enhver handling på jeres vegne samt service der ydes jer medføre udgifter. Disse kan omfatte tid brugt på telefonsamtaler, fremsendelse af påmindelser vedrørende forestående tidsfrister og rapportering af kommunikationer, som vi modtager som jeres fuldmægtig.
 6. Vi skal altid have dækning for udgifter, såsom gebyrer til patentmyndigheder og udlæg til udenlandske bureauer for arbejde udført på baggrund af instruktioner fra os. Vi vil måske behøve forudbetaling, før vi påtager os arbejde. I den forbindelse opkræver vi normalt en forudbetaling på 75% af de totale forventede omkostninger førend vi påbegynder videreførelser. Der vil blive lagt 10% i håndteringsgebyr på udlæg. Igangværende arbejde vil blive debiteret på månedsbasis.
 7. Notaer skal betales i løbet af 14 dage. Hvis notaer ikke bliver betalt inden betalingsfristen, vil vi sende betalingspåmindelser og forbeholde os retten til at tilskrive renter ifølge en basisrentesats på forfaldne beløb. I tilfælde af at et beløb har været forfaldent længe, forbeholder vi os endvidere retten til at indstille igangværende arbejde, indtil det forfaldne beløb er blevet betalt. I sådanne tilfælde vil vi dog ikke indstille arbejdet uden at informere jer om det skriftligt.
 8. Medmindre der på forhånd er aftalt andet og dette er bekræftet til os skriftligt af vedkommende, vil den virksomhed eller person, som vi får instruktioner af i en bestemt sag, blive anset som den, der skal debiteres for denne sag.
 9. Vore sagsakter forbliver vor ejendom. Hvis en sag overføres fra Høiberg til et andet firma, vil sagsakterne blive hos os; der vil være adgang til dem mod betaling for det medførte arbejde. Alternativt vil vi i nogle tilfælde være indstillet på at overføre vores sagsakter uden betaling, hvis vi garanteres mod fremtidige krav eller anmodninger om information fra de pågældende sagsakter. Vores sagsakter vil blive destrueret, når de ikke længere er aktuelle, og I bør derfor informere os om I ønsker eventuelt fremsendt materiale returneret.
 10. Vi arbejder ofte med eksperter ude fra. For eksempel kræver nationale patentmyndigheder i mange lande, at ansøgninger hos nationale patentmyndigheder varetages af lokale fuldmægtige. Vi har følgelig et omfattende netværk af professionelle kontakter, som vi samarbejder med. Vi sender instruktioner til en ekstern ekspert på jeres vegne i god tro, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl fra deres side.
 11. Eventuelle tvister om HØIBERGs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Hvis der er nogen spørgsmål, må I endelig kontakte os.

Vi ser frem til at arbejde sammen med jer.

HØIBERG

Opdateret: Oktober 2015