Affärsvillkor

HØIBERG strävar efter att ge snabb och effektiv hjälp inom ett komplext och specifikt rättsområde med hänsyn till Era immateriella rättigheter. Detta innebär inte bara att ge juridisk hjälp, utan också att lyssna och svara på våra kunders behov och att anpassa arbetsgången till varje kunds behov.

Alla våra anställda har tystnadsplikt och varje utredning blir behandlad med största konfidentialitet. Denna sekretess innefattar också allt material som vi får kännedom om under ärendets gång.

Nedanstående affärsvillkor definierar några viktiga aspekter i vår relation till Er. Genom att förstå och följa dessa villkor, kan Ni se till att samarbetet blir en succé. Allt professionellt arbete som utförs av oss kommer att ske i enlighet med dessa villkor.

 1. Vi litar på att Ni tillhandahåller fullständig och korrekt information och instruktioner. De olika patentmyndigheterna ger ofta en tidsfrist till att svara på de olika procedurstegen och om dessa tidsfrister inte respekteras, kan det leda till oåterkalleligt tillbakadragande av rättigheter. Vi tar inget ansvar för förlorade rättigheter om Ni ej kommer med precisa och fullständiga instruktioner inom tillräckligt god tid för att vi ska ha möjlighet att svara innan tidsfristens utgång. Vi kommer att informera Er om varje tidsfrist samt om vilka handlingar eller instruktioner som är nödvändiga.
 2. Ni ombeds informera oss om varje personal-och/eller adressändring eller ändring i ägarskap; många av dessa ändringar ska registreras officiellt.
 3. Trots att vi i brådskande fall, om vi anser det nödvändigt, avser att påbörja arbetet baserat på muntliga instruktioner, måste vi ha skriftliga instruktioner (eller skriftligt bekräftelse) om en ansökan ska lämnas in eller avslås, eller om en åtgärd medför att vi, för Er räkning, får ta ut en avgift eller kostnad, som till exempel vid inlämnande av ny ansökan eller om vi instruerar en utländsk kollega att utföra ett arbete som medför omkostnader lokalt.
 4. På begäran gör vi en uppskattning om framtida omkostnader. Uppskattningen baseras på prislistor och valutakurser på tidpunkten för uträkningen. Våra uppskattningar är endast vägledande, och ej bindande. De reella kostnader som Ni ådrar er kan påverkas av saker som vi inte har inflytande över, och när kostnaderna är på timbasis kan den nödvändiga arbetsmängden inte förutses på ett fullständigt vis.
 5. Vi arbetar normalt i team om 2 rådgivare för att optimera ärendehanteringen – beroende på hur komplext ärendet är. Vanligtvis kommer alla handlingar och åtgärder som utförs för Er räkning, såväl som tjänster som tillhandahålls dig, att medföra kostnader.
 6. Vi måste alltid täcka utgifter, såsom avgifter till patentmyndigheter och utlägg för utländska byråer för arbete som utförts baserat på instruktioner från oss. Vi kan eventuellt behöva förskottsbetalning då vi påbörjar ett arbete. I samband med detta debiterar vi vanligtvis en förskottsbetalning på 75% av de totala förväntade kostnaderna innan vi påbörjar ytterligare arbete. En hanteringsavgift på 10% läggs till utlägget. Pågående arbete debiteras månadsvis.
 7. Räkningar ska betalas inom 14 dagar. Om räkningar ej betalats innan förfallodatum, kommer vi att skicka betalningspåminnelser och förbehåller oss rätten att ta ut ränta, enligt en basränta, på förfallet belopp. I händelse av att ett belopp har varit förfallet under en längre tid, förbehåller vi oss rätten att avbryta det pågående arbetet tills det förfallna beloppet har betalats. Vid en sådan händelse kommer vi dock inte att avbryta arbetet utan att skriftligt informera Er.
 8. Om inget annat avtalats på förhand och bekräftats skriftligt av oss, kommer det företag eller person, som vi tar emot instruktioner av i ett särskilt ärende, vara den som debiteras för ärendet.
 9. Vårt ärendematerial förblir vår egendom. Om ett ärende överförs från HØIBERG till en annan firma, kommer ärendematerialet att stanna hos oss; det kommer att finnas tillgängligt mot betalning för det utförda arbetet. Alternativt är vi, i vissa fall, villiga att överföra ärendematerial utan betalning om vi är garanterade mot framtida fordringar eller begäran om information från det aktuella ärendematerialet. Vårt ärendematerial kommer att förstöras när det inte längre är aktuellt, och Ni bör därför informera oss om Ni eventuellt önskar att få inskickat material returnerat.
 10. Vi arbetar ofta med experter utifrån. Till exempel kräver nationella patentmyndigheter i många länder att ansökningar hos nationella patentmyndigheter hanteras av lokala samarbetspartners. Vi har i enlighet därmed ett omfattande nätverk av professionella kontakter som vi samarbetar med. Vi skickar instruktioner till en extern expert på Era vägnar i god tro och vi tar inte ansvar från för eventuella fel från deras sida.
 11. Eventuella tvister om HØIBERGs rådgivning och dessa affärsvillkor regleras av dansk lag. Eventuella tvister kan endast väckas vid danska domstolar.

Om ni har frågor, vänligen kontakta oss.

Vi ser fram emot att arbeta med er.

HØIBERG

Uppdaterat: Mars 2020