Indsigelse mod patenter

I har mulighed for at nedlægge indsigelse mod udstedelsen af andres patent og bør især overveje det, hvis patentet potentielt kan blokere dele af jeres marked.

En indsigelse er en mulighed for at få genvurderet patenterbarheden af en patenteret opfindelse ved patentmyndighederne, og der er intet krav om, at man som indsiger skal forklare om sin interesse i patentet.

Efter udstedelse af et patent giver de fleste lande mulighed for at nedlægge indsigelse mod at patent, såfremt man - på trods myndighedens godkendelse - mener, at det udstedte patent ikke lever op til de formelle krav for patenterbarhed.

En indsigelse kan for eksempel angå manglende nyhed eller opfindelseshøjde eller begge dele, og den kan også angå mangler ved de formelle aspekter ved patentprocessen.

Strategi

Når et af jeres konkurrenters patenter er blevet udstedt så det potentielt kan komme til at hæmme jeres marked, er det tid til at overveje en eventuel indsigelse mod patentet.

Men inden der indleveres en indsigelse bør følgende overvejes:

- er der risiko for at modparten vil ende med en styrket patentposition efter indsigelsen?

- er det mere fordelagtigt at afvente en reaktion fra patenthaver, førend man anvender sit skyts mod patentet?

- ville det være enklere at opnå en fordelagtig licens til patentet, hvis patenthaver fortroligt fik information om substansen i et eventuelt angreb?

Vi rådgiver i hele indsigelsesprocessen, fra de første kommercielle overvejelser og udarbejdelse af bevismateriale og argumenter frem til høringer hos patentmyndighederne.

Vi kender reglerne for indsigelse i alle kommercielt relevante lande, og kan derfor sikre jer, at indsigelsen lever op til de formelle krav, og at enhver mangel ved det udstedte patent bringes frem overfor patentmyndigheden.

Tidsfrister

Proceduren og tidsfrister for nedlæggelse af indsigelse varierer fra land til land. For europæiske patenter kan der nedlægges indsigelse indtil 9 måneder efter offentliggørelsen af patentet, mens andre lande har 3 eller 6 måneders frister.

Er indsigelsesfristen udløbet

Hvis det ikke er muligt at nedlægge indsigelse mod et patent, eksempelvis hvis tidsfristen for indlevering af indsigelsen er overskredet, er det muligt at begære patentet ugyldiggjort ved nationale domstole, se vores pakke vedrørende ugyldiggørelse af et patent.

Hvis jeres patent angribes?

Hvis jeres patent angribes i en indsigelse kan vi tilsvarende hjælpe, dels ved at repræsentere jer og imødegå indsigelsen og udarbejde modargumenter, dels ved, sammen med jer, at udarbejde en strategi for indsigelsesforløbet og en risikovurdering og - afdækning.

Kontakt en af vores rådgivere, når I har spørgsmål vedrørende indsigelser.

Relevante produkter"Indsigelse mod patenter"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...