Licensaftaler

Har I IP rettigheder, som med fordel kunne anvendes af andre, eller står I med behov for at få ret til andres patenter? En licensaftale kunne være løsningen.

Licensaftaler

En licensaftale er en aftale, hvor en part (licenstageren) får adgang til en anden parts (licensgiveren) IP rettigheder. Licensaftaler er oftest eksklusive eller non-eksklusive.

Ved eksklusive aftaler er licenstager den eneste part med adgang til IP rettigheden indenfor et defineret område, såvel teknisk som geografisk område. Ved non-eksklusive aftaler kan licensgiver give flere parter licens til samme IP rettighed og samme område.

Der gives typisk licenser til:

  • Patenter, brugsmodeller og SPC'er
  • Designs
  • Varemærker
  • Copyright, herunder software
  • Domænenavne

Definition af det licenserede område

En licensaftale kan give licenstageren ret til kommercielt at udnytte en eller flere IP rettigheder fuldt ud, men oftest vil aftalen definere et teknisk område, inden for hvilket licenstageren kan agere og udnytte IP rettighederne.

Erfaringen har vist at det ofte er denne definition, der kan give anledning til senere tvister, når licenstager pludselig finder ud af, hvad de også gerne vil bruge IP rettighederne til. Hvis definitionen ikke er entydig, men derimod åben for fortolkning, kan licensgiveren pludselig stå i den situation, at der er skabt en utilsigtet konkurrence i markedet fra hans egen licenstager.  

Definition af territorier og produkter

En licensaftale bør indeholde afsnit, som definerer de geografiske områder, hvor licensaftalen er gyldig. Såfremt der er landeafgrænsede rettigheder, såsom patenter, designs og varemærker, er det naturligt, at begrænse aftalen hertil. Men indeholder aftalen også ret til copyright eller knowhow, bør det overvejes, om andre lande også skal eksplicit indgå eller udgå.

Selvom det licenserede område er defineret, kan det i mange tilfælde også give mening at definere de produkter eller produktsortimenter hos licenstageren, som skal falde ind under aftalen.

Mærkning og markedsføringsmateriale

Da licenstager får ret til markedet under licensgivers IP rettighed, bør der påhvile licenstager forpligtelser til at angive patentnumre eller lignende information, således at forbrugeren er klar over, at varen er produceret lovligt i forhold til IP rettigheden.

Tilsvarende bør en varemærkelicensaftale indeholde afsnit om, hvordan licenstagers markedsføringsmateriale anerkender registrerede rettigheder.

Beregningsmodeller

Licensafgiften, også kaldet royalties, kan beregnes efter næsten lige så mange modeller, som der er aftaler, men de falder dog typisk i to kategorier:

-      Afgift beregnet ud fra solgte mængder

-      Fast årlig afgift

Dog kan det også være en fordel at blande ovenstående, således afgiften beregnes ud fra solgte mængder, men dog således at licensgiver er garanteret en fast årlig minimumsydelse.

Konkurrenceregler og anti-trust

En licensaftale indgås mellem to eller flere parter, men skal alligevel overholde loven i de områder, hvor aftalen har gyldighed. I mange lande har man, for at sikre fri konkurrence, regler om, hvordan det kommercielle marked må styres og deles, og det er derfor væsentligt, at en licensaftale ikke mister helt eller delvis gyldighed ved at indeholde klausuler som er retsstridige.  

Tidsbegrænsning

Licensaftalen bør indeholde klausuler om aftalens ophør. Det kan være en tidsbegrænset aftale, eller ophøret kan varsles af en af parterne.

Uanset hvordan aftalen kan ophøre, bør det også specificeres, hvad licenstager må foretage sig efter aftalens ophør.

Andre klausuler

Derudover er det væsentligt, om licenstager forpligter sig til nogen form for fortrolighed, og om licensgiver giver nogen form for garantier, herunder om licensgiver har kendskab til risici for at krænke andres patenter.

Hvordan kan vi assistere jer?

Vi har erfaring med udarbejdelse af licensaftaler og kan assistere jer, hvad enten I skal have eller give en licens.

Vi kan blandt andet hjælpe med definitioner og afgrænsning af det licenserede område og med definition af territorier, produkter og royaltyberegningsmodeller.

Vi har et netværk af advokater i alle betydende lande, og arbejder ofte sammen med advokater i det eller de lande, hvor licensaftalen har værneting, således at det sikres, at licensaftalen har gyldighed og ikke overtræder nationale eller regionale konkurrenceregler. 

Relevante produkter"Licensaftaler"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...