Patentering

Patenter er det første trin mod kommerciel udnyttelse af en opfindelse. Patenter er således generelt en væsentlig forudsætning for at opnå kapital fra investorer til kommerciel aktivitet på basis af opfindelsen.

Har I overvejet de relevante markeder for jeres patentering?

Har I overvejet den relevante bredde for jeres patentansøgning?

Vi udarbejder i samarbejde med jer en strategi, der skal give jer de optimale muligheder for patentprocessen.

Et typisk forløb vil gå via indlevering af en første national patentansøgning (prioritetsansøgningen) over en international patentansøgning (PCT ansøgningen) mod de endelige nationale patenter.

Prioritetsansøgning og international ansøgning

Efter en eventuel indledende nyhedsundersøgelse, som fastslår om jeres opfindelse er patenterbar, indleveres den første prioritetsgivende patentansøgning. Datoen for indlevering af den første patentansøgning starter en 12 måneders prioritetsperiode, hvori ansøgningen kan opdateres.

Vores rådgivere er højt uddannede indenfor en række forskellige tekniske områder, og vi kan derfor tilbyde rådgivere med specifik kompetence indenfor netop dit tekniske områder. Dette er med til at sikre en høj kvalitet i udarbejdelsen af din patentansøgning.

Ved udgangen af den 12 måneders prioritetsperiode indleveres en international (PCT) ansøgning. Den internationale patentmyndighed foretager herefter en foreløbig behandling af ansøgningen og udsteder herefter en nyhedsundersøgelse og patenterbarhedsrapport efter ca. 16 måneder fra indleveringsdatoen for den første prioritetsgivende ansøgning. PCT-ansøgningen offentliggøres sammen med nyhedsundersøgelsen efter 18 måneder.

PCT-ansøgningen kan herefter videreføres som national ansøgning i de lande, som er tiltrådt PCT-samarbejdet, hvilket gælder langt størstedelen af verdens industrialiserede lande. Nationale ansøgninger skal videreføres inden for 30 måneder fra prioritetsdatoen.

Prioritetsåret og den internationale fase spænder altså over 2,5 år. Herved giver PCT-systemet mulighed for at jeres opfindelse kan beskyttes i én enkelt ansøgning for stort set hele verdens lande gennem de første 2,5 år efter indlevering af jeres første patentansøgning. På den måde kan de betydeligt større omkostninger til indlevering og behandling i hvert enkelt af disse lande udskydes. Via PCT-systemet er det altså muligt for en relativt lav pris at reservere retten til efter 2,5 år fra den første ansøgning at søge om patent i alle PCT-landene. Herved kan I, inden der investeres større beløb i patentering af opfindelsen i mange lande, sikre jer tid til blandt andet at validere opfindelsen, modne produktet, teste markedet eller finde kommercielle partnere.

Nationale patentansøgninger

Efter 30 måneder fra indlevering af den første prioritetsansøgning, kan PCT-ansøgningen videreføres i de lande du ønsker at opnå patent. Herefter foretages behandlingen af patentansøgningen parallelt i de enkelte lande under hensyn til de respektive nationale regler. Bemærk dog at en europæisk ansøgning kan behandles centralt ved den Europæiske Patentmyndighed.

De respektive nationale patentmyndigheder vil udstede en betænkning, som fortæller om ansøgningen kan accepteres. Hvis patentmyndigheden har indvendinger mod patentansøgningen, gives ansøger mulighed for at indlevere en besvarelse, som imødegår myndighedens indvendinger. Herefter foretage patentmyndigheden en fornyet vurdering af ansøgningen, hvilket kan føre til udstedelse, eller alternativt endnu en betænkning eller afvisning af ansøgningen.

Vores rådgivere kan hjælpe dig med at analysere de rejste indvendinger, når myndigheden udsteder sine betænkninger, og i samarbejde med dig afgøre, hvorledes indvendingerne kan imødegås.

Når alle patenterbarhedskriterier er opfyldte bliver patentet udstedt. Det er ikke ualmindeligt at det tager 2-5 år fra indlevering af den nationale ansøgning før patentet udstedes.

Relevante produkter"Patentering"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...